Våra entreprenörer
= Sigillet.

Vi månar om våra hyresgäster. Och detta gäller för alla som jobbar hos oss på Sigillet. Inte bara våra anställda utan även de entreprenörer vi anlitar. Här kan du tjuvläsa lite om innehållet i vår lilla handbok så du vet vad du som hyresgäst kan förvänta dig.

Till att börja med…

I våra bostäder är det en självklarhet att våra hyresgäster ska känna trivsel och trygghet. Därför är det viktigt för oss att alla våra samarbetspartners arbetar utefter våra principer och normer. Du blir vår representant när du är i kontakt med våra hyresgäster och därför värdesätter vi att också du ger en god service och ett bra bemötande.

Inför ett arbete hos Sigillet Fastighets AB

Entreprenören ska alltid anmäla sin närvaro till beställaren före arbeten påbörjas, samt redogöra vad som ska göras och tidsåtgången för detta.

Påbörjade uppdrag ska utföras i en följd utan avbrott. Entreprenören ska alltid anmäla förhinder till beställaren.

Avisering lägenhet

Entreprenören bokar tillsammans med hyresgästen en tid för att utföra ett planerat arbete i lägenheten. Avisering sker i första hand genom att ringa hyresgästen alternativt på annat sätt där hyresgästen kan ta del av informationen. Tidsbokning ska ske minst fem dagar i förväg.

Vid akuta arbeten blir framförhållningen av naturliga skäl kortare.

Avisering trapphus

När ett större arbete ska utföras som påverkar de boende i huset meddelas hyresgästerna om detta genom trapphusinformation minst sju dagar innan arbetet påbörjas. Det är viktigt att hyresgästerna kan ta del av vad som sker och hur de kan påverkas i sitt boende.

Vett och etikett

Ring alltid på hos hyresgästen innan du går in i en lägenhet. Rökning är inte tillåten någonstans i våra fastigheter. Om du i en hyresgästs närvaro får ett telefonsamtal, försök att hålla det kort och diskret. Visa respekt för hyresgästens egendom. Ta av dig smutsiga skor om du ska röra dig inne i lägenheten och använd inte privata ägodelar såsom handdukar, glas, porslin eller toalett utan hyresgästens tillstånd. Besök inte andra rum än det där arbetet ska utföras.

Legitimera dig

Du som entreprenör ska alltid bära ditt ID-kort synligt. Tänk på att visa det vid första kontakten med en hyresgäst och förklara att du arbetar på uppdrag av Sigillet Fastighets AB.

Personal

Personalen ska vara utbildad för sin uppgift och ska kunna förstå och kommunicera på engelska samt svenska om situationen kräver det. Personalen ska vara välvårdad, ha arbetskläder med entreprenörens logo samt kunna identifiera sig inför våra hyresgäster.

Arbetstider

Vi önskar att våra hyresgäster ska störas så lite som möjligt. Därför är det viktigt att du påbörjar arbetet efter klockan 07.00 och avslutar senast klockan 17.00, om du inte har kommit överens om något annat med hyresgästen.

Under arbetets gång

Som entreprenör får du enbart utnyttja de delar av lägenheten som behövs för att lösa uppgiften. Ytor som används enbart för transport ska skyddas och hållas rena. Arbetsstället ska städas efter avslutat arbete. Vid arbete som pågår över flera dagar ska städning ske dagligen om hyresgästen behöver utnyttja aktuellt utrymme.

Kontrollera kvalitén på arbetet

När du slutfört ditt arbete ska du alltid kontrollera det noggrant, gå igenom allt på plats och kontrollera kvalitén samt kontakta beställaren för slutbesiktning. Det är för oss viktigt att våra hyresgäster är nöjda med resultatet.

Avslut och återkoppling

Lämna information i lägenheten eller personligen om hyresgästen är hemma när arbetet är utfört. Det är också viktigt att hyresgästen vet vart denne kan vända sig vid eventuella frågor. Om du måste avbryta jobbet och komma tillbaka senare, prata då med hyresgästen så att denne vet när arbetet kommer att fortsätta. Vid förhinder ska hyresgästen informeras. När arbetet är avslutat ska beställaren informeras via mejl eller telefon.

Annat att tänka på

Entreprenören kompenserar alltid hyresgästen för de skador som entrepre-nören är vållande till. Detta gäller självrisk samt skador på inventarier m.m.

Heta arbeten ska utföras enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler.

Entreprenören ska se till att samtliga anställda samt eventuella underentreprenörer känner till våra regler och instruktioner. Entreprenören ska vara medveten om att vidare samarbete försvåras om detta inte efterföljs.

Parkering vid fastigheterna

De allmänna regler som gäller i en fastighet gäller även för våra entreprenörer. Om du använder någon form av servicebil, parkera den i så fall så att den inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst eller liknande. Vi vill inte heller att du parkerar framför ingången till en fastighet annat än för att lasta i eller ur material.

Säkerhet och nycklar

Som entreprenör ansvarar du för alla utkvitterade nycklar.

Håll uppsikt på maskiner och se till att inga barn eller husdjur kan skada sig på dem. Under tiden du har tillgång till en lägenhet ansvarar du till fullo för eventuell stöld och skadegörelse på hyresgästens egendom samt för att inga främmande personer kan ta sig in i lägenheten.

Sekretess

Sekretess för det du ser, hör och läser i lägenheterna är viktigt då du likväl som vi har tystnadsplikt gentemot våra hyresgäster. Att fota och filma i en lägenhet är endast tillåtet om det är nödvändigt för att kunna utföra arbetet.

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies