Sigillet Fastighets AB  är miljödiplomerad 2022

Varje år arbetar Sigillet för att bli miljödiplomerad av Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, i enlighet med Svensk Miljöbas kravstandard. Föreningen Svensk Miljöbas verkar för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning och samordnar många kommuner och branschorganisationer i en gemensam kravstandard, vars kriterier bygger på den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Vi har nu blivit miljödiplomerade för år 2022!

Så värnar vi om miljön.

Miljöpolicy för Sigillet Fastighets AB

Vår affärsidé är att äga och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter med bra värdetillväxt och positiva kassaflöden i utvalda storstadsregioner. Vi skall samtidigt vara en god samarbetspartner till våra kunder och visa stor lyhördhet för deras önskemål.

För att bidra till en hållbar utveckling, dvs en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön. Sigillet ska sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås.

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer, hyresgäster/kunder eller samarbetspartners.

Sigillet ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna nå företagets mål.

Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring.

Riktlinjer/strategier för miljöarbetet inom Sigillet

Som ett stöd i miljöarbetet och för att förtydliga våra värderingar har vi antagit nedanstående riktlinjer/strategier.

Internt förhållningssätt

–     Miljöarbetet ska präglas av långsiktighet och helhetssyn.

–     Vi ska i alla våra beslut väga in vilka miljökonsekvenser beslutet får.

–     Vi ska avsätta tillräckliga resurser för miljöarbetet, såväl personellt som finansiellt.

–     Vi ska ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.

Medarbetare

–     Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.

Hyresgäster/kunder

–     Vi ska möta och helst överträffa hyresgästernas/kundernas krav och förväntningar när det gäller vårt miljöarbete.

–    Vi ska skapa förutsättningar för hyresgästerna/kunderna att medverka i miljöarbetet.

–     Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetandet hos hyresgästerna/kunderna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Intressenter

–     Vi ska samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer samt ställa motsvarande krav på dem som vi ställer på vår egen verksamhet.

–     Vi ska påverka och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.

–     Vi ska visa öppenhet och informera om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden.
Har du ytterligare frågor kring hur vi arbetar med miljöfrågor? Slå oss en signal så hjälper vi till!

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies