Miljödiplomerade

I januari 2018 blev Sigillet Fastighets AB miljödiplomerade av Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, i enlighet med Svensk Miljöbas kravstandard. Föreningen Svensk Miljöbas verkar för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning och samordnar många kommuner och branschorganisationer i en gemensam kravstandard, vars kriterier bygger på den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Grunden för miljödiplomeringen är den miljöpolicy som antogs under 2016:

Miljöpolicy för Sigillet Fastighets AB

”Vår affärsidé är att äga och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter med bra värdetillväxt och positiva kassaflöden i utvalda storstadsregioner. Vi skall samtidigt vara en god samarbetspartner till våra kunder och visa stor lyhördhet för deras önskemål.

För att bidra till en hållbar utveckling, dvs en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön. Sigillet ska sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås.

Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer, hyresgäster/kunder eller samarbetspartners.

Sigillet ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en förutsättning för att kunna nå företagets mål. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och ska sträva efter ständig förbättring.”

Sigillet Fastighets AB, Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg. Tel 031-10 54 80. E-post info@sigillet-fastighet.secookies