Sigillet Fastighets AB Integritetspolicy.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Sigillet Fastighets AB, organisationsnummer 556212-9006 (”företaget”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst eller leverantör. Vår hantering av dina personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter. Information nedan anger vilka uppgifter vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar alla dessa uppgifter. Vårt mål med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Företaget är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker i relationen med dig som är:

  • Hyresgäst eller hyresgäst i andra hand
  • Kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller företagshyresgäster

Företaget ansvarar även för behandlingen av personuppgifter som sker på företagets hemsida.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst eller andrahandshyresgäst. De personuppgifter vi samlar in, eller kan komma att samla in, är:

  • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post)
  • Identifikationsuppgifter (t ex namn, födelsedatum eller personnummer)
  • Finansiella uppgifter (t ex uppgifter om betalda eller obetalda hyror och kreditupplysningar)
  • Uppgifter om vanor (t ex uppgifter i passersystem och kameraövervakning)

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kontaktperson för någon av våra leverantörer eller företagshyresgäster. De personuppgifter vi samlar in är:

  • Kontaktuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer och e-post)

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

De huvudsakliga ändamålen med företagets behandling av personuppgifter är att uppfylla de krav som företaget har för att driva sin verksamhet.

För dig som är bostadshyresgäst innebär det att vi hanterar dina personuppgifter för att sköta avisering, ut- och inbetalningar samt bokföring. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i företagets lägenheter.

För dig som hyr lägenhet i andra hand hos någon av våra hyresgäster hanterar vi dina personuppgifter för att dels kunna hantera samtycket till uthyrningen samt dels kunna komma i kontakt med dig i sådana frågor som rör ditt boende i företagets lägenheter.

För dig som kontaktperson för någon av företagets leverantörer eller företagshyresgäster hanterar vi dina personuppgifter för att upprätta hålla ett leverantörsregister och/eller sköta samarbetet med din arbetsgivare. Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål för vilket vi har samlat in dem för.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA

Företaget sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, fullgöra företagets åtagande samt gällande lagstiftning. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du återkallar ditt samtycke om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser.

VILKA UPPGIFTER VI LÄMNAR UT

Dina uppgifter visas för och hanteras av företagets behöriga anställda.

Företaget lämnar ut personuppgifter till av företagets anlitade leverantörer för att utföra behandlingen enligt ovan. Vi upprättar biträdesavtal med respektive anlitad leverantör för att säkerställa att våra personuppgifter hanteras och skyddas på ett adekvat sätt.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part då det finns krav på detta enligt lag eller då du har lämnat samtycke till en tredje part.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU SOM REGISTRERAD

För det fall du önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, har du rätt att beställa information om de personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka en ansökan om detta till info@sigillet-fastighet.se.