Våra entreprenörer:

En del av Sigilletfamiljen.

Vi på Sigillet månar om våra hyresgäster. Inte bara våra anställda utan även de entreprenörer vi anlitar. Vi accepterar inget mindre. Nedan kan du tjuvläsa lite om innehållet i vår lilla handbok så du vet vad du som hyresgäst kan förvänta dig.

TILL ATT BÖRJA MED…

I våra bostäder är det en självklarhet att våra hyresgäster ska känna trivsel och trygghet. Därför är det viktigt för oss att alla våra samarbetspartners arbetar utefter våra principer och normer. De blir våra representanter när de är i kontakt med dig som hyresgäst. Därför värdesätter vi att de ger dig en god service och ett bra bemötande.

VAD DU SOM HYRESGÄST
KAN FÖRVÄNTA DIG NÄR DET GÄLLER:

Sigillets kvalitets- och miljöpolicy

Vi förväntar oss att alla våra leverantörer verkar för att arbeta i enlighet med vår kvalitets- och miljöpolicy.

INFÖR ETT ARBETE HOS SIGILLET

Entreprenören ska alltid anmäla sin närvaro till beställaren före arbeten påbörjas, samt redogöra vad som ska göras och tidsåtgången för detta.

Påbörjade uppdrag ska utföras i en följd utan avbrott. Entreprenören ska alltid anmäla förhinder till beställaren.

AVISERING LÄGENHET

Entreprenören bokar tillsammans med hyresgästen en tid för att utföra ett planerat arbete i lägenheten. Avisering sker i första hand genom att ringa hyresgästen alternativt på annat sätt där hyresgästen kan ta del av informationen. Tidsbokning ska ske minst fem dagar i förväg.

Vid akuta arbeten blir framförhållningen av naturliga skäl kortare.

AVISERING TRAPPHUS

När ett större arbete ska utföras som påverkar de boende i huset meddelas hyresgästerna om detta genom trapphusinformation minst sju dagar innan arbetet påbörjas. Det är viktigt att hyresgästerna kan ta del av vad som sker och hur de kan påverkas i sitt boende.

VETT OCH ETIKETT

Entreprenören ska alltid ringa på hos hyresgästen innan de går in i en lägenhet. Rökning är inte tillåten någonstans i våra fastigheter. Om entreprenören i en hyresgästs närvaro får ett telefonsamtal, ska de försöka att hålla det kort och diskret. Entreprenören ska visa respekt för hyresgästens egendom. De ska ta av smutsiga skor om de ska röra dig inne i lägenheten och ska inte använda privata ägodelar såsom handdukar, glas, porslin eller toalett utan hyresgästens tillstånd. De ska inte besöka andra rum än det där arbetet ska utföras.

ENTREPRENÖREN SKA LEGITIMERA SIG

Entreprenör ska alltid bära sitt ID-kort synligt och tänk på att visa det vid första kontakten med en hyresgäst och förklara att de arbetar på uppdrag av Sigillet.

PERSONAL

Entreprenörs personalen ska vara utbildad för sin uppgift och ska kunna förstå och kommunicera på engelska samt svenska om situationen kräver det. Personalen ska vara välvårdad, ha arbetskläder med entreprenörens logo samt kunna identifiera sig inför våra hyresgäster.

ARBETSTIDER

Vi önskar att våra hyresgäster ska störas så lite som möjligt. Därför är det viktigt att alla entreprenörer påbörjar arbetet efter klockan 07.00 och avslutar senast klockan 17.00, om inte de har kommit överens om något annat med hyresgästen.

UNDER ARBETETS GÅNG

Entreprenörer får enbart utnyttja de delar av lägenheten som behövs för att lösa uppgiften. Ytor som används enbart för transport ska skyddas och hållas rena. Arbetsstället ska städas efter avslutat arbete. Vid arbete som pågår över flera dagar ska städning ske dagligen om hyresgästen behöver utnyttja aktuellt utrymme.

KONTROLLERA KVALITÉN PÅ ARBETET

När entreprenören har slutfört arbetet ska de alltid kontrollera det noggrant, gå igenom allt på plats och kontrollera kvalitén samt kontakta beställaren för slutbesiktning. Det är för oss viktigt att våra hyresgäster är nöjda med resultatet.

AVSLUT OCH ÅTERKOPPLING

Entreprenören ska lämna information om utfört arbete i lägenheten eller till hyresgästen personligen om hyresgästen är hemma. Det är också viktigt att du som hyresgäst vet vart du kan vända dig vid eventuella frågor. Om entreprenören måste avbryta jobbet och komma tillbaka senare, ska de informera hyresgästen så att denne vet när arbetet kommer att fortsätta. Vid förhinder ska hyresgästen informeras. När arbetet är avslutat ska beställaren informeras via mejl eller telefon.

ANNAT ATT TÄNKA PÅ

Entreprenören kompenserar alltid hyresgästen för de skador som entreprenören är vållande till. Detta gäller självrisk samt skador på inventarier m.m.

Heta arbeten ska utföras enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler.

Entreprenören ska se till att samtliga anställda samt eventuella underentreprenörer känner till våra regler och instruktioner. Entreprenören ska vara medveten om att vidare samarbete försvåras om detta inte efterföljs.

PARKERING VID FASTIGHETERNA

De allmänna regler som gäller i en fastighet gäller även för våra entreprenörer. Om en entreprenör använder någon form av servicebil, ska den parkeras så att den inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst eller liknande. Vi vill inte heller att entreprenörer parkerar framför ingången till en fastighet annat än för att lasta i eller ur material.

SÄKERHET OCH NYCKLAR

Entreprenör ansvarar för alla utkvitterade nycklar.

Entreprenörer ska hålla uppsikt på maskiner och se till att inga barn eller husdjur kan skada sig på dem. Under tiden entreprenörer har tillgång till en lägenhet ansvarar de till fullo för eventuell stöld och skadegörelse på hyresgästens egendom samt för att inga främmande personer kan ta sig in i lägenheten.

SEKRETESS

Entreprenörer har sekretessplikt för det de ser, hör och läser i lägenheterna. Detta är viktigt då entreprenörer likväl som vi har tystnadsplikt gentemot våra hyresgäster. Att fota och filma i en lägenhet är endast tillåtet om det är nödvändigt för att kunna utföra arbetet.