Sigillets kvalitets-
och miljöpolicy

Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter med bra värdetillväxt och positiva kassaflöden i utvalda storstadsregioner. Vi skall samtidigt vara en god samarbetspartner till våra kunder och visa stor lyhördhet för deras önskemål.

Vi skall utveckla vår verksamhet genom tydliga mål som involverar samtliga medarbetare. För att uppnå våra verksamhetsmål utgår vårt förhållningssätt till affärsmöjligheter, tillgångar, kunder och leverantörer från våra värdeord:

 • FLEXIBILITET
  Vi är en flexibel organisation som arbetar proaktivt för att uppfylla våra hyresgästers behov och förväntningar på oss samt söker aktivt efter goda lösningar som gynnar en hållbar samhällsutveckling och hushålla med resurser.
 • AFFÄRSMÄSSIGHET
  För oss är det viktigt att förstå våra kunders behov och skapa en hållbar affärsmodell både ur ett ekonomiskt- och ett hållbarhetsperspektiv.
 • LÅNGSIKTIGHET
  Vi ska ha långsiktiga relationer med våra samarbetspartners och kunder. Långsiktigheten innebär även att vi tar ett gemensamt ansvar för en bättre miljö för kommande generationer så som hållbara val och lösningar vid ombyggnation och nyproduktion.

Vår verksamhet skall efterfölja bindande krav samt betjäna våra kunder med en konsekvent kvalité som uppfyller ambitioner som beskrivs i våra värdeord.

För att vår verksamhet skall minimera sin miljöpåverkan arbetar vi efter följande riktlinjer:

 • Vi ska i alla våra beslut bedöma vilka miljökonsekvenser beslutet innebär.
 • Vi ska ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt att använda miljöanpassade material och metoder.
 • Vi ska stödja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. Genom att skapa förståelse och engagemang hos alla medarbetare stödjer vi en fortsatt utveckling av miljöfrågorna.
 • Vi ska skapa förutsättningar för våra kunder att medverka i miljöarbetet.
 • Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetandet hos hyresgästerna/kunderna samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

Antagen av Sigillet Fastighets AB:s styrelse i november 2022